2.4 Vieritestien laatuvaatimukset ja virhelähteet

Vieritestauksen pätevyyden perustana ovat oikein mitoitettu laadunvarmistus ja näyttö sen toteutumisesta ja tuloksista.

Seuraavien kriteerien tulisi täyttyä:

 • Testin suorittaja on koulutettu suorittamaan mittauksia.
 • Testi on käyttötarkoitukseen soveltuva.
 • Testistä on olemassa pätevät ohjeet.
 • Testin luotettavuus on varmennettu.
 • Testin laatutasoa seurataan jatkuvasti.
 • Testin antamat tulokset tallennetaan tai kirjataan.
 • Testin tulokset osataan tulkita oikein.
 • Oikein huollettu ja ylläpidetty laite.

Vieritestauksen laadunvarmistus tapahtuu kahdessa vaiheessa:

 1. Käyttöönottovaihe:
  1. vieritestin toimivuuden varmentaminen eli verifiointi
  2. käyttötarkoitukseen soveltuvuuden arviointi
 2. Jatkuva seuranta:
  1. sisäinen laadunvarmistus
  2. ulkoinen laadunarviointi

Kullekin osa-alueelle tulee ennalta määritellä laatuvaatimukset, jotka perustuvat mittausprosessiin liittyviin epävarmuustekijöihin, kuten mm. mittausten toistettavuus ja tulostason poikkeama laboratorion menetelmästä. Laatuvaatimusten toteutumista seurataan, ja mahdollisten poikkeamien esiintyessä tilanteeseen puututaan tarvittavin toimenpitein. Konsensukseen perustuvia kansallisia tai kansainvälisiä vieritestauksen analyyttisia laatuvaatimuksia ei ole julkaistu, vaan jokainen laboratorio määrittelee omat laatuvaatimuksensa.

Lähtökohtaisesti vieritestin käyttöarvoa arvioitaessa tukeudutaankin laboratoriotutkimusten yleisiin laatuvaatimuksiin, joita voidaan tarvittaessa uudelleen arvioida asiantuntijan päätöksellä. On hyvä muistaa, että vieritestien käyttötarkoitus on aina potilaan hoitoa ohjaavaa, nopeaa päätöksen tekoa varten ja kliinisen kuvan tukemiseen. Streptokokin osalta kuitenkin esimerkiksi tuloksia käytetään diagnosointiin. Vieritestien antamien tulosten osuvuuteen ja osin herkkyyteen vaikuttaa myös tekijän tottuneisuus suorittaa vieritestejä. Preanalyyttiset tekijät, erityisesti näytteenotto ja perehtyneisyys testin suorittamiseen, vaikuttavat olennaisesti testin lopputuloksen kokonaisluotettavuuteen. Ennen vieritestauksen aloittamista tulee testiä tekevälle henkilökunnalle antaa riittävä perehdytys sekä näytteenottoon että itse testin suorittamiseen. Perehdytyksille tulee olla seurantajärjestelmä ja annetut perehdytykset tulee dokumentoida. Hoitoyksikön vieritestitoimintaa ja suoriutumista olisi syytä auditoida tukilaboratorion toimesta. 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu