Osaava henkilöstö menestyksen takaajana – Haastattelussa Terveystalon Marjut Murtosaari

Terveydenhuollon palvelut ovat muuttuneet ja kehittyneet viimeisten vuosien aikana huimaa vauhtia. Korona-aika on kiihdyttänyt muutosvauhtia entisestään. Terveydenhuollon asiakkaita pitää kyetä palvelemaan muuttuneessa ympäristössä uusin ja innovatiivisin tavoin. Haastattelimme Terveystalon laboratorion palvelukoordinaattori Marjut Murtosaarta osaavan henkilöstön merkityksestä Terveystalon toiminnalle ja siitä, miten heillä ylläpidetään henkilöstön osaamista.

Kehittyvä ja osaava henkilökunta on perinteisesti nähty yrityksen voimavarana ja menestyksen tekijänä. Toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden pyörteissä pärjää parhaiten se toimija, jonka henkilöstö pystyy tunnistamaan muuttuneet tarpeet ja muuttamaan omaa toimintaansa tarpeiden mukaisesti. Yrityksessä, joka kehittää suunnitelmallisesti ja ennakoivasti henkilöstön osaamista, pystytään omaksumaan uudet toimintatavat nopeasti. Myös terveydenhuoltoalalla osaava henkilöstö on laadukkaan toiminnan perusta.

– Osaavalla henkilöstöllä on korvaamaton rooli siinä, miten Terveystalo täyttää asiakaslupauksensa sekä muut toiminnalle asetetut tavoitteet, sanoo Terveystalon laboratorion palvelukoordinaattori Marjut Murtosaari.

 

Kehitystyön tukena sertifioitu laatujärjestelmä

Terveystalon toiminta on sertifioitu ISO 9001:2015 – laatusertifikaatilla. ISO 9001 -sertifiointi on laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen tunnetuimpia sertifiointityökaluja. Sen avulla varmistetaan, että johtamisjärjestelmä on tehokas, vastaa sidosryhmien odotuksiin sekä tukee jatkuvaa kehittämistä. Sertifikaatti osoittaa, että organisaation toiminta on laadukasta, ja että se tavoittelee korkeaa asiakastyytyväisyyttä. ISO 9001:2015 standardi edellyttää yritystä määrittämään tehtävänkuvat ja niihin tarvittava osaaminen. Yhdenmukaisella toiminnalla Terveystalossa varmistetaan tasalaatuinen palvelu kautta maan.

Standardissa vaaditaan myös, että yrityksen on tarvittaessa hankittava henkilöstölle riittävä pätevyys esimerkiksi koulutuksien kautta. Terveystalossa henkilöstölle tarjotaan sekä ulkoisia että sisäisiä koulutuksia, jotka kohdennetaan työtehtävien mukaisesti.

– Esimerkiksi näytteenottajana työskentelevä lähihoitaja tarvitsee erilaista koulutusta kuin analysaattorilla työskentelevä laboratoriohoitaja. Koulutukseen vaikuttaakin työntekijän pohjakoulutus, työkokemus, aiemmin käydyt koulutukset sekä nykyinen työtehtävä, kertoo Murtosaari.

 

Koulutusten laatuun panostetaan

Koska koulutuksia järjestetään monen eri tahon toimesta ja kouluttajina toimii eritasoisia henkilöitä, kiinnitetään Terveystalossa erityistä huomiota koulutusten laatuun.  Laadukkaalla koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jossa jaetaan ajankohtaista ja tutkittua tietoa. Tämä vaatii koulutussuunnitelman tekijöiltä osaamista ja kriittistä näkökulmaa sekä kykyä valita korkeatasoiset ja yrityksen tarpeita vastaavat koulutukset. Terveystalossa koulutuksiin osallistuneilta saadaan todenmukaista palautetta, jota hyödynnetään seuraavissa koulutussuunnitelmissa, ja jonka pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia.

Osaava henkilökunta pystyy kokemuksella ja tiedon valossa huomioimaan ja ennakoimaan mahdollisia virhetilanteita, joka näkyy parempana potilasturvallisuutena. Marjut Murtosaari nostaa esiin esimerkin laboratoriotoiminnasta.

– Potilasturvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että laboratoriotutkimustulos on luotettava. Väärä tutkimustulos voi johtaa väärään diagnoosiin ja pahimmassa tapauksessa voi syntyä jopa potilasvahinkoja. Näistä aiheutuneet haitat ja kulut ovat moninkertaisia verrattuna siihen euromäärään, joka panostetaan koulutukseen ja vahinkojen syntymisen ennaltaehkäisyyn. ”Kun kehitämme henkilöstön osaamista, parannamme samalla tutkimustulosten laatua ja potilasturvallisuutta”, Murtosaari toteaa.

Koulutuksiin osallistuminen on tärkeää, mutta aina se ei riitä. Osaamista tulee pystyä myös varmistamaan työuran eri vaiheissa. Terveystalossa on ollut käytössä esimerkiksi Labqualityn Vieritutkimuspassit, joilla vieritutkimuksia tekevien terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen voidaan varmistaa. Vieritutkimuspassit ovat tasokkaita, sisällöltään selkeitä ja asiantuntijoiden laatimia.

– Terveystalon henkilöstöltä saatu palaute on ollut positiivista ja siitä syystä olemme ottaneet Vieritutkimuspasseja myös lisää valikoimiimme, toteaa Murtosaari.

 

Vastaa

Pin It on Pinterest

Jaa sivu