Verkkokurssien hyödyt sote organisaatiolle

MIKSI TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN OSAAMINEN TULISI VARMISTAA?

Sosisaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät hyvin moninaisissa työympäristöissä ja tehtävissä. Terveydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutus antaa hyvät perustiedot ja valmiudet työelämään, mutta syvempi oppi saavutetaan vasta  työpaikoilla ja vuosien kuluessa. Perehdytyksen jälkeen ammattitaitoa tulisi täydentää säännöllisesti, jotta tiedot ja taidot pysyvät yllä ja nopean kehityksen vauhdissa.

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista määrittelee (TLT-lain (629/2010), että terveydenhuollon laitteita saa käyttää vain siihen koulutettu ja perehdytetty terveydenhuollon ammattihenkilö.   Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä kertoo, että työnantajan tulee mahdollistaa henkilöstön ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Lisäksi osaamisen varmistamista ja ylläpitoa ohjaavat standardit ja suositukset. Standardien ja suositusten tarkoitus on yhtenäistää ja harmonisoida toimintaa kansallisesti sekä antaa pohjan sekä raamit laadukkaalle toiminnalle.


Mitä osaamisen varmistamisella saavutetaan?

Osaava ja ammattitaitoinen henkilö on potilasturvallisuuden peruspilari. Osaamisen varmistamisella saavutetaan koko henkilöstön tasalaatuinen perusosaamisen taso. Riittävän osaamisen omaava henkilö kykenee tunnistamaan prosessissa mahdollisesti olevat virheet ja näin välttää vaara- ja haittatapahtumat.


Miten osaaminen voidaan varmistaa?

Osaaminen voidaan  varmentaa tenteillä ja näytöillä sekä tarjoamalla sopivia täydennyskoulutuksia. Mieluiten näitä kaikkia yhdistämällä. Verkkokoulutukset (eLearning) ovat hyvä tapa varmistaa osaaminen, sillä ne voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Osaamisen varmistaminen tulee tapahtua yksilö tasolla, jotta henkilö itse myös hyötyy siitä eniten ja saa henkilökohtaisen palautteen ja varmenteen osaamisensa tasosta.


Hyödyt esihenkilöille

Esihenkilön tulee tiedostaa työntekijöiden osaamispuutteet (osaamiskuilu) ja sen jälkeen laatia koulutussuunnitelma puutteiden korjaamiseksi. Erilaisissa yksiköissä tapahtuu työnkiertoa ja tehtävien siirtoja ammattiryhmiltä toisille, jolloin  korostuu riittävä lisä- ja täydennyskoulutus sekä osaamisen varmistaminen. Työnvuorojen suunnittelu helpottuu, kun on tunnistettu henkilöstön osaaminen ja jokaiseen työvuoroon voidaan sijoittaa toiminnan kannalta riittävän osaamisen omaava henkilö.

VIERITUTKIMUSTEN OSAAMISEN VARMISTAMINEN

Miksi?

Vieritestejä tehdään yhä enemmän laboratorioiden ulkopuolella esimerkiksi vastaanotoilla, hoitolaitoksissa ja kotikäynneillä. Tekijöinä on useimmiten muut kuin laboratorioalan ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, kätilöt ja ensihoitajat, joiden peruskoulutukseen on voinut liittyä vain vähäinen määrä diagnostiikka opintoja.

Tutkimusten perusteella laboratoriotutkimusten virheistä yli 80% tapahtuu preanalyyttisessä vaiheessa eli ennen laitteen käyttöä, jolloin tärkeää on tiedostaa ja tuntea koko vieritutkimusprosessi.

Vieritutkimuspassi

Vieritutkimuspassi on Labqualityn verkkokoulutuskokonaisuus, jossa on mahdollista valita yhdeksän erillistä kurssia: CRP, EKG, INR, HbA1C, Glukoosi, Spiro, virtsan liuskakokeet, COVID-19 ja StrepA.  Vieritutkimuspassi -koulutuskokonaisuuden suorittaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Kurssi suoritetaan Labquality Pro verkko-oppimisalustalla. Koulutuksen sisällössä on huomioitu koko vieritutkimusprosessi. Koulutuksissa vältetään  laboratorioalan ammattisanastoa. Työaikaa kurssin suorittamiseen menee lopputenttiä lukuun ottamatta noin 1-2 tuntia. Kurssin voi keskeyttää milloin tahansa ja jatkaa myöhemmin samasta kohdasta mihin aiemmin on jäänyt. Kurssin suorituksesta henkilölle myönnetään vieritutkimuspassi (todistus), joka on voimassa määräajan (kolme vuotta).

 


 


 

Muun muassa näillä organisaatioilla on Vieritutkimuspassit henkilöstön käytössä, osaamista varmentamassa:

 

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu