2.3 Laadukkaan testauksen periaatteet

Vieritestauksen tulee olla yhtä laadukasta kuin vastaava laboratoriossa tehty tutkimus.

 • Potilaan oikea tunnistaminen = henkilötietojen varmistaminen näytteenotossa ja vieritestiä tehdessä ja tuloksia tallennettaessa.
 • Testin tulee soveltua käyttötarkoitukseensa.
 • Testi on verifioitu (todettu toimivuus ennen käyttöönottoa).
 • Henkilöstö on perehdytetty.
 • Testille on ohjeistus.
 • Laadunvarmistus on asianmukaisesti ohjeistettu.
 • Poikkeamia (esim. kontrollit eivät mene rajoihin, laite antaa virheilmoituksen) varten on tehty toimintasuunnitelma.
 • Testin suorituskykyä on hyvä verrata varmistusmenetelmään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.
 • Hoitoyksiköllä tulee olla nimetty vieritestivastaava ja tukilaboratorio ja siellä nimetty yhteyshenkilö.
 • Dokumentointi hoidetaan asianmukaisesti joko sähköisesti tai manuaalisesti.
 • On määritelty toimintatavat, kuinka varmistetaan, että tulos menee oikean potilaan tietoihin.

Kuka saa käyttää vieritestejä?

Vieritestauksesta hallinnollisesti vastuussa oleva henkilö vastaa siitä, että hänen henkilökuntansa koulutus ja perehdytys täyttävät laissa ja säädöksissä asetetut vaatimukset.  

Mitä pitää osata, kun käyttää vieritestejä?

Vieritestauksia käyttävän henkilön tulee teknisen osaamisen lisäksi ymmärtää myös pääpiirteittäin testin lääketieteellinen merkitys potilaan hoitoon, mahdollisten häiriötekijöiden ja virhetilanteiden vaikutus tulokseen ja laadunvarmistuksen merkitys.

Terveydenhuollon henkilöiden peruskoulutus ei yksinään riitä vieritestien suorittamiseen potilasturvallisesti. Perehdytyksen tulee kattaa sekä teoria että käytännön harjoittelu. Ensiperehdytystä antaa tavallisesti tukilaboratorio yksin tai yhteistyössä testin/laitteen valmistajan kanssa. Lisä- tai uudelleen perehdytystä tulee pyytää, jos käyttö tuntuu epävarmalta. Hoitoyksikössä on tavallisesti yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka vastaa perehdytyksestä ensiperehdytyksen jälkeen. Kaikki uudet työntekijät tulee perehdyttää. Lyhytaikaisten sijaisten perehdytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Perehdytyksessä tulee käydä läpi testin valinta eli valitaanko laboratoriotutkimus vai vieritesti. Yksittäinen vieritesti ei ole aina tarkoituksenmukaisin esim. diagnoosin tekemiseen.  Diagnoosi tehdään vieritestin tuloksen ja kliinisen kuvan perusteella. Potilaan kliininen tila kuten esim. kuivuminen, turvotus, ääreisverenkierron heikkous, shokki vaikuttaa mm. ihopistona otettavien näytteiden luotettavuuteen ja tulee huomioida tulosta tulkittaessa. Vieritestin tekijällä tulee olla tiedossa ne tilanteet, jolloin suoninäyte on luotettavin näytemuoto. 

Perehdytyksessä huomioitavat asiat:

 • Näytteenotto ja sen virhelähteet
 • Näytteen käsittely ja säilytys
 • Vieritestilaitteen ja menetelmän toiminta ja virhelähteet
 • Testin suorittaminen ja sen virhelähteet
 • Tuloksen tulkinta huomioiden potilaan lääkitys ja ominaisuudet
 • Laitteen huollot ja niiden merkitseminen tehdyksi
 • Mittauksessa tarvittavien tarvikkeiden säilytys ja hävitys
 • Laadunvarmistus ja testin suorituskyvyn arviointi
 • Tulosten siirto tietojärjestelmään (manuaalisesti tai sähköisesti)
 • Toiminta vika- ja poikkeustilanteissa

Perehdytyksestä täytetään aina perehdytyskortti, johon on listattu perehdytyksessä läpikäydyt asiat. Sekä perehdytettävä että perehdyttäjä hyväksyvät perehdytyksen annetuksi esimerkiksi allekirjoittamalla perehdytyskortin. Jos perehdytykseen sisältyy näyttökoe (esim. 5-10 vieritestimittausta rinnakkain laboratoriotuloksen kanssa), annetaan lupa itsenäiseen työskentelyyn vasta hyväksytyn näytön jälkeen. Lupa tulee kuitata selkeästi joko perehdytyskorttiin tai näyttökoelomakkeeseen esim. lauseella Lupa itsenäiseen työskentelyyn annettu, pvm, paikka ja luvan antaneen henkilön allekirjoitus. Perehdytyksen ja mahdollisen näyttökokeen jälkeen taitoa ylläpidetään tekemällä riittävästi määrityksiä riittävän useasti, minimimäärä sovitaan yhdessä tukilaboratorion kanssa.

Labquality tarjoaa verkkokoulutuksena vieritutkimuspasseja, jonka avulla voi helposti kerrata tai päivittää vieritutkimuksiin liittyvää osaamista. Koulutus on verkkokoulutus ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät vieritutkimuksia.

Lisää tietoa täältä.

Ohjeistus:

Laitteen käyttöön, testin tekemiseen ja laadunvarmistukseen tulee olla kirjalliset ohjeet. Tavallisesti tukilaboratorio yhteistyössä laitevalmistajan kanssa vastaa tämän materiaalin toimittamisesta. Hoitoyksikön tulee huolehtia, että materiaali on saatavilla ja ajan tasalla. Ohjeet voivat olla paperisessa ja/tai sähköisessä muodossa. Ohjeista tulee löytyä myös virhelähteet ja tuloksen tulkintaan liittyvä tieto.

 

Pin It on Pinterest

Jaa sivu