Laadun sanastoa

Akkreditointi. Valtuuttaminen, valtuuttaa, tehdä uskotuksi, uskoa jollekulle, lisensoida.
Sertifiointilaitosten toiminnan varmistamista, että niiden toiminta täyttää sertifiointilaitoksille asetetut vaatimukset.

Auditoija. Auditoija on henkilö, joka arvioi, että toiminta tai ohjeet ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan. On lisäksi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton henkilö.

Auditointi. Organisaation sisäistä tai ulkoista toiminnan varmistamista, että toiminta toteutuu suunnitelmien mukaan ja siinä noudatetaan annettuja toimintaohjeita

ISO 9001 standardi. Globaali laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen sertifiointityökalu.

Johdon katselmus. Johdon katselmus on määrätyin väliajoin tehtävä arviointi laadunhallintajärjestelmän ajan tasalla olosta, sen riittävästä tasosta ja että se täyttää sille asetetut vaatimukset. Katselmuksessa arvioidaan, toteutuuko laadunhallintajärjestelmä käytännössä, eli toimitaan kuvausten ja ohjeiden mukaisesti ja siitä saatava arviointitieto on riittävää.

Laadunhallinta. Organisaation johtamisen ja toimintaprosessien systemaattista hallintaa (= toiminnan suunnittelua ja riskien arviointia, sen mukaista toteutusta, toiminnan arviointia ja tulosten perusteella tapahtuvaa kehittämistä).

Laatu. Laatu on virheetön toteutus. Palvelun laatu on asiakastyytyväisyyttä, tuotteen laatu on vaatimusten mukaisuutta suhteessa asetettuihin spesifikaatioihin sekä prosessin laatu on virheetön suoritus ja toimitus prosessin eri vaiheissa asiakkaalle.

Laatujärjestelmä. Toimintajärjestelmä, jossa kuvataan miten organisaation toimintaa johdetaan, ohjataan ja kokonaisuutta hallitaan. Se sisältää prosessikuvaukset, vastuut, valtuudet, toimintaohjeet sekä toiminnassa tarvittavat ja tuotettavat dokumentit. Laatua voidaan arvioida, mitata, prosessoida ja kehittää laadunhallintajärjestelmän avulla.

Laatupoikkeama. Suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma. Ero vaatimuksen ja toteutuneen välillä.

Prosessi. Toimintojen ketju, joka alkaa asiakkaan toimeksiannosta tai tilauksesta ja päättyy asiakkaan saamaan virheettömään tuotteeseen tai palveluun. Se voi olla organisaation eri toimintayksiköiden välistä toimintaa tai toimintayksiköiden eri henkilöstöryhmien tai henkilöiden välistä toimintaa. Se eroaa työvaiheesta siten, että työvaihe on yhden henkilön oma työvaiheiden suoritus.

Sertifiointi. Sertifiointi on todentamista, että organisaation toiminta (tai tuote) täyttää sille asetetut vaatimukset esim. ISO 9001 standardin vaatimukset. Organisaatiolle myönnetään kirjallinen todistus siitä, että toiminta tai tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.

SFS-EN 15224 standardi . On terveyspalveluiden oma ISO 9001 -standardi. ISO 9001 vaatimusten lisäksi siihen on sisällytetty terveydenhuoltoalaa koskevia laatukriteereitä.

SHQS laatuohjelma. On johtamista ja toiminnan kehittämistä tukeva työkalu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu