Laadun sanastoa

Laatu = Laatu on virheetön toteutus. Palvelun laatu on asiakastyytyväisyyttä, tuotteen laatu on vaatimusten mukaisuutta suhteessa asetettuihin spesifikaatioihin sekä prosessin laatu on virheetön suoritus ja toimitus prosessin eri vaiheissa asiakkaalle.

Laatujärjestelmä = Toimintajärjestelmä, jossa kuvataan miten organisaation toimintaa johdetaan, ohjataan ja kokonaisuutta hallitaan. Se sisältää prosessikuvaukset, vastuut, valtuudet, toimintaohjeet sekä toiminnassa tarvittavat ja tuotettavat dokumentit. Laatua voidaan arvioida, mitata, prosessoida ja kehittää laadunhallintajärjestelmän avulla.

Laadunhallinta = Organisaation johtamisen ja toimintaprosessien systemaattista hallintaa (= toiminnan suunnittelua ja riskien arviointia, sen mukaista toteutusta, toiminnan arviointia ja tulosten perusteella tapahtuvaa kehittämistä).

Laadunhallinta nostaa esiin onnistumisia ja asioita, joissa toimintaa tulee parantaa. Se tukee yksilöiden ja organisaation oppimista sekä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen levittämistä ja toisilta oppimista.

Oppiva organisaatio tunnistaa ja ennakoi asiakkaiden tarpeita sekä kehittää ja hankkii tarvittavaa osaamista. Tavoitteena on tarjota palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat, toimia laadukkaasti ja uskallusta kokeilla uusia asioita sekä oppia virheistä.

Laatupoikkeama = Suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma. Ero vaatimuksen ja toteutuneen välillä.

Johdon katselmus = Johdon katselmus on määrätyin väliajoin tehtävä arviointi laadunhallintajärjestelmän ajan tasalla olosta, sen riittävästä tasosta ja että se täyttää sille asetetut vaatimukset. Katselmuksessa arvioidaan toteutuuko laadunhallintajärjestelmä käytännössä, eli toimitaan kuvausten ja ohjeiden mukaisesti ja siitä saatava arviointitieto on riittävää.

Prosessi = Toimintojen ketju, joka alkaa asiakkaan toimeksiannosta tai tilauksesta ja päättyy asiakkaan saamaan virheettömään tuotteeseen tai palveluun. Se voi olla organisaation eri toimintayksiköiden välistä toimintaa tai toimintayksiköiden eri henkilöstöryhmien tai henkilöiden välistä toimintaa. Se eroaa työvaiheesta siten, että työvaihe on yhden henkilön oma työvaiheiden suoritus.

Riskien hallinta = Prosessissa olevien riskien hallinnan kuvaus ja ohjeistus miten niiden toteutuminen estetään

Auditointi = Organisaation sisäistä tai ulkoista toiminnan varmistamista, että toiminta toteutuu suunnitelmien mukaan ja siinä noudatetaan annettuja toimintaohjeita

Auditoija = Auditoija on henkilö, joka arvioi että toiminta tai ohjeet ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan. On lisäksi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton henkilö.

Sertifiointi = Sertifiointi on todentamista, että organisaation toiminta (tai tuote) täyttää sille asetetut vaatimukset esim. ISO 9001 standardin vaatimukset. Organisaatiolle myönnetään kirjallinen todistus siitä, että toiminta tai tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.

Akkreditointi = Valtuuttaminen, valtuuttaa, tehdä uskotuksi, uskoa jollekulle, lisensoida.
Sertifiointilaitosten toiminnan varmistamista, että niiden toiminta täyttää sertifiointilaitoksille asetetut vaatimukset.

 

Laadunhallintajärjestelmän standardit

ISO 9001 -standardi = On globaali laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen tunnetuimpia sertifiointityökaluja. ISO 9001- standardi on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmän vaatimusstandardi, eli quality management systems -standardi, jonka avulla todennetaan, että organisaation toiminnan kuvaukset täyttävät standardin vaatimukset

SFS-EN 15224 -standardi = ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä terveydenhuoltoalan käyttöön. ISO 9001 vaatimusten lisäksi siihen on sisällytetty erityisesti terveydenhuoltoalaa koskevia laatukriteereitä kuten näyttöön/tietoon perustuva sopiva hoito oikeaan aikaan ja turvallisesti. Hoidon tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvät vaatimukset, sekä vaatimukset hoidon saatavuuteen, tasapuolisuuteen ja potilaan osallistamiseen. Standardi määrittää myös kliinisen prosessihallinnan perusperiaatteet.

SHQS-laatuohjelma = Arviointikriteeristö, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta, ja joka sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset. Siinä on huomioitu lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Auttaa luomaan selkeät puitteet strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen sekä antaa työkaluja oman toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu