Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki

Oletko pohtinut, kuinka onnistuisit laiteverifioinneissa mahdollisimman tehokkaasti? Miten sinun tulisi käsitellä verifiointidataa? Millaisia tilastollisia työkaluja sinun tulisi hyödyntää ja miten ottaa huomioon mittausepävarmuus?

Uusi Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki tarjoaa sinulle laiteverifiointien parissa työskentelevälle kattavan kokonaisuuden niin perusasioita kuin vertaistukea muilta koulutukseen osallistuvilta.

Tule mukaan verkostoitumaan ja keskustelemaan aihepiirin hyvistä käytänteistä. Koulutuskokonaisuus kattaa neljä koulutusta, joihin voit osallistua erikseen tai kaikkiin yhdessä:

 1. Laiteverifiointien tilastomatematiikka
 2. Kvantitatiivisen laitteen verifiointi
 3. Mikrobiologisen laitteen verifiointi
 4. Mittausepävarmuuden huomioiminen laiteverifioinnissa

  Koulutuksista 1, 3 ja 4 voit hakea erikoislääkäreiden koulutuspisteitä (KOPI) kliinisen mikrobiologian osa-alueelta!


 

SYKSY 2022

Aika: 22.9., 29.9., 5.10., ja 13.10. kello 13.00–15.30
Paikka: Teams
Hinta: 870€ + alv 24% (hinta yksittäiselle koulutukselle 290€)

HUOM! Early bird -alennus -10%  29.08. asti koodilla EARLY!

Kenelle koulutus on tarkoitettu: Koulutus on tarkoitettu kaikille lääkinnällisten laitteiden laiteverifioinnin parissa työskenteleville.

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tiedät minkä vuoksi tarvitaan tilastollista kokeiden suunnittelua ja standardien mukaisia käytäntöjä sekä ymmärrät ja tulkitset eri tilastoanalyysejä.
 • Saat kokonaiskuvan laiteverifioinnista siten, että onnistut siinä mahdollisimman tehokkaasti.
 • Pystyt laatimaan verifiointisuunnitelman ja arvioimaan verifiointituloksia sekä ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisesti vaadittavat jatkotoimenpiteet.
 • Ymmärrät periaatteet ja vaatimukset mikrobiologian kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten laiteella tehtävien tutkimusten osalta.
 • Osaat tulkita laiteverifiointituloksia suhteessa tutkimuksen käyttöön ja analyytin ominaisuuksiin
 • Osaat selittää mittausepävarmuuden eri komponenttien merkitystä kliinisessä päätöksenteossa ja antaa esimerkkejä tyypillisistä tilanteista.
 • Osaat laatia verifiointiraportin johtopäätöksineen.
 • Pystyt kriittisesti arvioimaan käyttämiäsi laatutavoitteita suhteessa suosituksiin ja käytännön vaatimuksiin.

Koulutuskokonaisuuden sisältö:

 • Kurssilla käsiteltävät asiat: menetelmävertailut, toistettavuusanalyysi, lineaarisuuden määrittäminen. Standardien vaatimukset ja niiden tilastomatemaattiset perusteet.
 • Mihin eri tarkoituksiin laiteverifiointeja tarvitaan; miten eri tyyppiset verifioinnit eroavat toisistaan
 • Tulosten käsittelyn vaihtoehtoja sekä tulosten arviointia ja johtopäätösten tekemistä (sisältää käytännön harjoituksen)
 • Laiteella tehtävien mikrobiologien menetelmien verifioinnin periaatteet ja menettelyt
 • Koulutuksessa käsitellään myös standardien SFS-EN ISO 15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 validointiin ja verifiointiin liittyvät velvoitteet
 • Diagnostisen päätöksenteon keskeiset käsitteet ja siihen vaikuttavat epävarmuustekijät
 • Suositukset laatutavoitteiden määrittämiseen
 • Käytännön esimerkkejä erityyppisten kemian kvantitatiivisten tutkimusten laiteverifointitulosten arvioinnista
 • Työkaluja klinikkayhteistyöhön laiteverifiointien yhteydessä

Kouluttajat:

Marko Laine, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos

Titta Salopuro, sairaalakemisti, FT

Päivi Mähönen, sairaalamikrobiologi, FT

 Emmi Rotgers, kliiniseen kemiaan erikoistuva lääkäri, LTKokonaisuuteen kuuluvat koulutukset ja ajankohdat:
 

Koulutus 1 – Laiteverifiointien tilastomatematiikka, 22.9.2022 klo 13.00-15.30.

Kun mittalaitetta validoidaan uuteen käyttötarkoitukseen tai jos haluamme verifioida sen toimintaa suhteessa referenssimenetelmään, on käytettävä standardin mukaisia koeasetelmia, jotta johtopäätökset olisivat luotettavia, johdonmukaisia ja kestäisivät kriittisen tarkastelun. Aina kun johtopäätökset perustuvat rajoitettuun otokseen ja sisältävät epävarmuudesta johtuvaa luonnollista vaihtelua, joudutaan hyväksymis- tai hylkäyspäätös perustelemaan tilastollisesti. Tämä on myös standardien mukainen vaatimus. Näiden periaatteiden ymmärtäminen vaatii tilastollisten peruskäsitteiden hallintaa. Kurssilla käydään läpi menetelmävertailun, toistettavuusanalyysin sekä lineaarisuustarkastelun tilastomatemaattisia periaatteita ja standardin mukaisia koeasetelmia. Tavoitteena on ymmärtää vaatimusten taustalla olevat, menetelmien toistettavuudesta ja uusittavuudesta johtuvat, periaatteet.

Koulutus 2 – Kvantitatiivisen laitteen verifiointi, 29.9.2022 klo 13-15.30
Laiteverifiointi on jokaisen kliinisen laboratorion arkipäivää, joten se tulee pystyä tekemään mahdollisimman vaivattomasti ja toistettavasti. Näin säästyy aikaa sekä laboratorion asiantuntijoilta että laboratoriohoitajilta, ja uusien laitteiden käyttöönotto saadaan sujumaan mallikkaasti.

Koulutus 3 – Mikrobiologisen laitteen verifiointi, 6.10.2022 klo 13.00-15.30.

Onnistunut verifiointi lähtee liikkeelle verifioinnin tavoitteen määrittelystä, verifioitavan laitteen/tutkimuksen valinnasta ja verifiointisuunnitelman laatimisesta. Ennakkovalmisteluiden ja suunnitelman jälkeen verifiointi voi edetä toteutukseen ja lopulta tulosten arviointiin, pohdintaan ja päätelmään. Saamme vastauksen siihen, voimmeko ottaa ajatellun mikrobiologian laitteen tai tutkimuksen käyttöömme. Tavoitteena on saada tarkastelun kestävä käsitys siitä, tuottaako testauksessa oleva laite haluttuja tai luvattuja tutkimustuloksia sille määritellyin menetelmin.

 Koulutus 4 – Mittausepävarmuuden huomioiminen laiteverifioinnissa, 13.10.2022 klo 13.00-15.30.

Kliinisten laboratorioiden tarjoamien tutkimusten tulee olla riittävän laadukkaita täyttääkseen kliinisen käytön asettamat vaatimukset. Millainen laatu on kylliksi hyvä? Miten vaatimustenmukaisuutta voi arvioida erilaisten tutkimusten kohdalla? Kuinka kommunikoida haasteista asiakkaiden kanssa? Tässä koulutuksessa käsitellään laiteverifiointitulosten kliinisen merkityksen arviointia ja kokonaismittausepävarmuuden huomioimista päätöksenteossa esimerkkien kautta, peilaten kliinisen laboratorion arkea kansainvälisiin suosituksiin.


Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100 % osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pin It on Pinterest

Jaa sivu