SHQS – tie jatkuvaan parantamiseen

SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. SHQS-laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä.

SHQS-laatuohjelmaa hyödynnetään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä Suomessa. Asiakasorganisaatioita ovat pienet, keskisuuret ja suuret yksityiset palveluorganisaatiot, säätiöt ja yhdistykset, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelut ja sairaanhoitopiirit. Tällä hetkellä jo yli 100 organisaatiota Suomessa hyödyntää SHQS-laatuohjelmaa.

SHQS-laatuohjelma

SHQS lyhenne tulee termistä Social and Health Quality Standard. SHQS-laatuohjelma ja arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen kattojärjestön The International Society for Quality in Health Care – ISQua:n periaatteisiin sekä auditointeja ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin vaatimuksiin (vastaavasti kuten esim. ISO-järjestö ISO 9001 standardoinnissa). Labquality Oy:llä on Suomessa yksinoikeus SHQS-arviointikriteeristöön.

SHQS-laatuohjelma sisältää ISO 9001 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalle soveltuviksi. Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

SHQS standardia kehitetään säännönmukaisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Päätökset päivityksistä tekee SHQS arviointityöryhmä. Pieniä muutoksia tehdään vuosittain, suurempi päivitys tehdään 4. vuoden välein.

 

 

SHQS-laatuohjelman käyttöönotto

SHQS-laatuohjelman sisältämää arviointikriteeristöä käytetään toiminnan kehittämiseen organisaatiossa. Kehittäminen tapahtuu arviointikriteeristön perusteella tehtyihin itsearviointeihin. Labquality myy arvointikriteeristöä organisaatioiden käyttöön sekä tarjoaa sen käyttöönottokoulutusta.

Laatutyön edistyessä organisaatiot toteuttavat sisäisiä auditointeja itsearviointien lisäksi. Kun koko SHQS-laatuohjelma on käyttöönotettu, voidaan suorittaa ulkoinen auditointi, jossa Labqualityn asiantuntijatiimi arvioi organisaation johtamista ja prosesseja arviointikriteeristön perusteella.

Tämän jälkeen organisaatiolla on mahdollisuus saada SHQS-laaduntunnustus ja käyttää tunnustusta osoituksena korkeatasoisesta ja laadukkaasta toiminnasta. Laaduntunnustus on voimassa 3 vuotta.

 Eteenpäin laatupolulla

SHQS-laatuohjelma voidaan ottaa käyttöön vaiheittain, huomioiden organisaatiossa käytettävissä olevat resurssit sekä valmiudet laadun kehittämiseen.  Ota yhteyttä ammattitaitoiseen laatutiimiimme ja kysy lisää!

 88 % asiakkaistamme kertoo, että ulkoisesta auditoinnista oli hyötyä oman toiminnan kehittämisessä.

Asiakaspalautekooste 2016

Pin It on Pinterest

Jaa sivu