Kuvantamisyksiköille tehtävä kliininen auditointi (sädeturva-auditointi)

Miksi kliininen auditointi?

Auditoinneissa selvitetään kuvantamisyksikön noudattamia tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, niiden tuloksia sekä säteilyaltistuksia. Auditoinnissa saatuja tuloksia verrataan saatavilla olevaan tietoon ja kokemukseen hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä. Vertailu on erityisen tärkeää silloin, kun toimenpiteiden kohteena ovat lapset, yksittäisen toimenpiteen säteilyaltistus on suuri, tai kun toimenpiteiden määrät ovat suuria. Auditoinnista laaditaan organisaatiolle kirjallinen raportti sekä annetaan kehittämissuosituksia.

Miten auditointiryhmä muodostetaan?

Kliinisen auditoinnin auditoijaryhmä määräytyy auditoitavan kohteen mukaan. Diagnostiikan auditointiryhmän muodostavat pääauditoijana toimiva röntgenhoitaja ja radiologi sekä sairaalafyysikko, mikäli kohteessa on vaativaa kuvantamista. Sädehoitoyksikön auditointiryhmän muodostavat sädehoitoyksikössä työskentelevä röntgenhoitaja, onkologi ja sairaalafyysikko. Isotooppiyksikön auditointiryhmä koostuu isotooppiyksikössä työskentelevästä röntgenhoitajasta, isotooppilääketieteen erikoislääkäristä ja sairaalafyysikosta.

Mitä asioita kliinisessä auditoinnissa tarkastellaan?

STM:n asetuksen 1044/2018 13 § mukaan  ulkoisessa kliinisessä auditoinnissa suorittamisessa huomioitavat asiat ovat:

 1. määriteltyjen valtuuksien ja vastuiden toteutumiseen käytännössä;
 2. oikeutusarvioinnissa noudatettuun käytäntöön ja tiedonkulkuun;
 3. säteilysuojelun optimoinnin käytäntöihin mukaan lukien:
  a) säteilylle altistavan tutkimuksen, hoidon ja toimenpiteen suorittamista koskeviin ohjeisiin ja käytäntöihin sekä suunnitelman mukaisen hoidon toteutumisen varmistamiseen;
  b) tutkimus- ja hoitolaitteiden optimaaliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön;
  c) lääketieteellisestä altistuksesta aiheutuvan annoksen ja kuvanlaadun optimointiin;
  d) tutkimuksesta annettavan lausunnon laatuun;
 4. saavutettuihin tutkimus- ja hoitotuloksiin sekä niitä koskevaan tiedonkulkuun
 5. henkilöstön koulutukseen
 6. laadunvarmistukseen, toiminnan itsearviointien tuloksiin ja tulosten käyttöön.

Kliinisen auditoinnin asiantuntijatyöryhmän suosituksiin perustuen teemme aina mahdollisuuksien mukaan syventäviä auditointeja, jolloin auditoinnin painopiste on kyseisessä syventävässä auditoinnissa ja muita toimintoja painotetaan vähemmän.

Miten kauan kliininen auditointi kestää?

Kliinisen auditoinnin kesto ja laajuus määräytyy kuvantamis-, isotooppi- ja sädehoitoyksikön koon ja auditointiryhmän asiantuntijoiden lukumäärän mukaan. Auditoinnin keston ja tarvittavien asiantuntijoiden määrän suunnittelee säteilyn käytön asiantuntijat niin, että kliininen auditointi vastaa viranomaisten määräyksiä, ja siitä on hyötyä auditoitavalle organisaatiolle.

 


 

Auditointi herätti ajattelemaan. Ulkopuolinen näkee epäkohtia, mutta myös toimivia työtapoja.

Kliinisen auditoinnin asiakaspalaute 2016

Pin It on Pinterest

Jaa sivu